Лабораториска опрема

  • Aвтоматски хематолошки анализатор XS-1000i (SYSMEX),
  • Хематолошки анализатор KX-21N (SYSMEX),
  • Биохемиски анализатор А25 (BioSystems),
  • ELISA (DiaMed EuroGen),
  • Електролитен анализатор Roche 9180 (Roche),
  • Инструмент за хемостаза DIAChek-C1-DIALAB.

Aвтоматски хематолошки анализатор SYSMEX XS-1000i

Sysmex  XS-1000i е квантитативен автоматски хематолошки анализатор за in-vitro дијагностичка употреба за одредување на 21 хематолошки параметар, кој директно ги мери WBC, RBC, HGB, HCT, PLT, NEUT #, LYMPH #, MONO #, EO # и BASO #, ги пресметува или изведува: MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-СV, MPV, ги дава во проценти диференцираните: WBC, NEUT %, LYMPH%, MONO%, EO % и BASO %. Хематолошкиот анализатор дава три хистограма од WBC, RBC и PLT и еден скетерограм, со порака на екранот дали примероците на пациентите се нормални или имаат некаква абнормалност. 


Хематолошки анализатор SYSMEX KX-21N

Sysmex KX-21N е автоматски хематолошки анализатор кој одредува 19 параметри и дава 3 хистограми (за WBC, RBC и PLT). Користи многу мали количини од примерокот. Анализира полна крв и капиларни (педијатриски) примероци. Изработува 60 примероци на час.


TOSOH AIA-360

Tosoh AIA-360 е потполно автоматизиран ензиматски имуноанализатор. Неговиот реален капацитет (брзина на изведување на анализите) е 36 тестови/ час со континуиран капацитет на отчитување.

Со него се изработуваат тироидни хормони, женски полови хормони, туморски маркери итн. 


Биохемиски анализатор А25 (BioSystems)

А25 е автоматски биохемиски анализатор специјално дизајниран за изведување на биохемиски клинички анализи. Анализаторот може да работи со пет типови на примерок: серум, урина, плазма, цереброспинална течност и супернатант. Малата количина на примерок за анализа и можноста за изработка на 240 анализи за еден час го прави А25 анализаторот погоден за секоја лабораторија.


Биохемиски анализатор Mindray BS-240 pro

MINDRAY BS-240 pro е биохемиски анализатор за in vitro дијагностика. Примероци кои може да се анализираат на овој биохемиски анализатор се: серум, урина, плазма и цереброспинална течност. Количината на примерок потребна за анализа  е 3-45 µL, а може да изработува до 200 анализи за еден час.

Работната температура на анализаторот е 370С.


ELISA (Mindray MR-96A)

ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) Mindray MR-96A е биохемиска техника што најчесто се користи во имунологијата за откривање на антитела или антигени во испитуваниот примерок. Тоа е многу прецизна, квантитативна техника со која се овозможува едноставно мерење и лесна интерпретација на резултатите.


Електролитен анализатор Roche 9180 (Roche)

Roche 9180 Електролитниот анализатор овозможува мерење на електролитите во полна крв, серум, плазма и урина. Користи мали количини од примерокот за анализа, а резултатот се добива за многу кратко време.


DIAChek-C1 (DIALAB)

DIAcheck C1 e едноканален оптички коагулометар кој ги одредува основните параметрина втората фаза од хемостазата (од коагулационата каскада) во хумана цитратна плазма. Дизајниран е за in vitro во дијагностички лаборатории.


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk