Тимот на Секторот за еколошки конслатинг

Секторот за еколошки конслатинг на ,,Фармахем“ располага со обучени и високо квалификувани експерти од областа на животната средина и природата. Различниот профил на нашите експерти  нуди сеопфатни решенија за проблемите во животната средина и природата:

 • Марјана Шушлевска, дипл. биолог (раководител на Секторот за еколошки консалтинг)

      е-пошта: eko@farmahem.com.mk

 • Цветан Николовски, дипл. инж. за заштита на животна средина (стручен соработник)

       е-пошта: cvetan@farmahem.com.mk

 • Катерина Атанасовска, дипл. еколог (стручен соработник)

       е-пошта: katerina@farmahem.com.mk

 • Јасминка Пашалиска-Андоновска, дипл. маш. инж. - стручен соработник 

       е-пошта: jasminka@bregalnica-ncp.mk    

 • Марија Ѓошева Ковачевиќ, м-р агро-економија - стручен соработник

       е-пошта: marija@bregalnica-ncp.mk

 • Јулијана Димзова, дипл. инж. технолог - шеф на Лабораторијата за животна средина

е-пошта: ekolab@farmahem.com.mk

 • Маријан Лакс, дипл. инж. за заштита на животна средина - стручен соработник

е-пошта:  laks.ekolab@farmahem.com.mk

 • Даниел Стефановски, дипл. инж. по хемија - стручен соработник

е-пошта:  daniel.ekolab@farmahem.com.mk

 • Димитар Гушески, дипл. инж. по биологија - стручен соработник

е-пошта:  dimitar.ekolab@farmahem.com.mk

 • Милена Стефановска, менаџер за квалитет

е-пошта:  milena.ekolab@farmahem.com.mk

 • Анѓа Ќулумоска-Ѓорѓиевска, м-р по хемиски науки - стручен соработник

      е-пошта: angja@farmahem.com.mk


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk