Анализа на површинска и отпадна вода

Анализа на површинска и отпадна вода

Лабораторијата врши земање на примероци и физичко-хемиска анализа на отпадна, површинска и подземна вода за голем број на акредитирани и неакредитирани параметри. Во соработка со странските партнерски лаборатории, нудиме и услуги за земање и анализа на параметри коишто не се работат во Р. Македонија.

Барање за тестирање

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk