Опрема за мерење на квалитет на вода

Опрема за мерење на квалитет на вода

Фармахем на своите купувачи им нуди комплетна опрема за анализа на вода. Нашата специјализирана понуда содржи напредни аналитички решенија за утврдување на квалитетот на ултрачисти води, води за пиење, површински и индустриски води. Нудиме голем избор на теренски и лабораториски pH- метри, кондуктометри, мерачи на растворен кислород, термометри, фотометри, спектрофотометри, турбидиметри и повеќепараметарски инструменти од програмите на Hanna Instruments, Tintometer и Mettler Toledo.

повеќе

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk