Опрема за мерење на квалитет на воздух

Опрема за мерење на квалитет на воздух

Квалитетот на воздухот што го дишеме е дефиниран со различни усвоени стандарди и го дефинираат: температурата, релативната влажност, концентрацијата на суспендирани цврсти честички (познати како PM) и нивниот состав, концентрацијата на гасови, како на кислородот, така и на целата палета штетни гасови коишто се присутни во воздухот како на макро, така и на микро локациите.

На полето на следење на квалитетот на воздухот, Фармахем има 15-годишно искуство во набавка на опрема, знаење и експертиза ("know-how") за инсталација, сервис и одржување на системите за следење на квалитетот на воздухот.>

Повеќе за мерните станици, компактните анализатори или референтните узоркувачи, може да погледнете на следниве интернет страници:

повеќе

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk